پلن درآمدزایی

نحوه تقسیم سود و تعاریف :

بازاریاب فعال : بازاریابانی میتوانند از مجموعه خود پورسانت دریافت کنند که در آن ماه حداقل فعالیت را داشته و شرایط اشتغال به فعالیت را احراز نموده باشند. در صورتیکه مجموع خرید شخصی ماهیانه بازاریاب ( کف خرید ماهیانه ) به 1.000.000 ریال رسیده باشد ( بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده ) ، بازاریاب فعال لقب میگیرد.

قانون کمپرس یا بهم فشردگی :

بازاریاب برای اینکه از سود سطوح و پاداش های خود بهره مند گردد باید در هر رده ای که قرار دارد حداقل خرده فروشی خود را داشته باشد و اگر این شرایط محیا نباشد این سود و پاداش ها به رده ی بالایی حرکت خواهد کرد تا به رده ای برسد که واجد صلاحیت دریافت پورسانت و پاداش باشد

  • 1. سود خرده فروشی
  • 2. پاداش چند سطحی ارغوان
  • 3. پاداش تفاضلی طنین
  • 4. پاداش بوستر
  • 5. پاداش وترن
  • 6. پاداش ارغوان
  • 7. پاداش گروه شخصی
  • 8. پاداش مانده
  • 9. کمیسیون مشتری وابسته

بازاریاب عزیز پیش از مطالعه طرح سود دهی لازم است توضیحاتی در ارتباط با ارزش تجاری و امتیاز تجاری شرکت داده شود. در شرکا گسترش بهداشت ارغوان هر کالا دارای یک امتیاز تجاری و یک ارزش تجاری است. محاسبات پورسانت در طرح تجاری شرکت بر اساس ارزش تجاری هر کالا یا همان BV است. ارزش تجاری هر کالا در حقیقت حاشیه سود کالا منهای سود خرده فروشی (پیشتر به صورت تخفیف پرداخت شده است) و هزینه های متغیر و ثابت شرکت است. از این رو هر زمان در محاسبه پورسانت و پاداش باید به ارزش تجاری هر کالا مراجعه شود.

سود خرده فروشی

سود خرده فروشی در شرکت برابر 15 درصد از قیمت مصرف کننده هر کالا است که به صورت تخفیف اعمال می گردد. فرض کنید شما کالا یا مجموعه کالاهایی را به قیمت مصرف کننده 100 هزار تومان از شرکت خریداری می کنید، این تخفیف به صورت مستقیم بر روی کالا یا فاکتور اعمال شده و شما آن را به قیمت 85 هزار تومان خریداری می کنید

100000 – 15 % = 85000

پاداش چند سطحی ارغوان

بر روی کلیه فروش هایی که در سطح اول تا هفتم شما در ازای هر فروشی که توسط هر فرد صورت می گیرد شما درصد های مشخص شده زیر را دریافت می کنید

سطح درصد
1 8%
2 4%
3 2%
4 1.5%
5 1%
6 2%
7 1.5%

به عنوان مثال در صورتی که بازاریابی در سطح 4 شما رقم 100 هزار تومان از کالاهای شرکت را به فروش رسانده باشد و ارزش تجاری مجموع این کالا ها برابر با 25000 هزار تومان باشد شما 1.5 درصد ارزش تجاری اختصاص یافته به کالا را دریافت خواهید کرد. به طور کلی مجموع دریافتی های شما در ارتباط با مثال به صورت زیر خواهد بود:

100000 × 15% = 15000

25000 × 1/5% = 375

مجموع دریافتی برابر با 15370 تومان است

پاداش تفاضلی طنین

مجموع امتیازات شخصی و گروهی شما در جدول مرجع (پیوست یک) ، سطح پاداش تفاضلی طنین را تعیین می کند. بعد از تعیین سطح پاداش تفاضلی طنین در جدول ابتدا درصد شما در ارزش تجاری شخصیتان ضرب می گردد و در ادامه جهت محاسبه پورسانت مجموعه ای، در ابتدا رده هر فرد مستقیم شما در جدول پاداش تفاضلی با توجه به امتیاز شخصی و گروهی او تعیین می گردد و در ادامه با افتراق رده فرد مستقیم شما از رده هر یک از گروه های مستقیم و ضرب آن در ارزش تجاری آن گروه میزان عایدی از پورسانت مجموعه ای مشخص می شود. در این پاداش در صورتی که درصد پاداش شما با فرد مستقیم گروه فروشتان برابر شود، بنابراین شما هیچ پورسانتی دریافت نخواهید کرد. لازمه دریافت این پاداش فعال بودن هر فرد است.

امتیاز تجاری کل گروه شما برابر است با 5526.5
رده پاداش شما بر اساس جدول مرجع برابر است با 24 درصد
امتیاز تجاری گروه A برابر است با 4335.5
ارزش تجاری گروه A برابر است با 1025000
: 21%رده A بر اساس جدول مرجع بر اساس جدول مرجع A رده برابر است با 21درصد
امتیاز تجاری گروه B برابر است با 1487
ارزش تجاری گروه B برابر است با 350000
: 0رده B بر اساس جدول مرجع بر اساس جدول مرجع B رده برابر است با 0
1025000 = 30750 (24% -21%) × پاداش شما از فرد A
350000 = 84000 (24% -0%) × پاداش شما از فرد A

مجموع پاداش تفاضلی طنین بازاریاب = 114750

پاداش بوستر

پاداش بازاریاب = ( مجموع امتیاز تجاری کل شرکت × 5%) × امتیاز تجاری بازاریاب ÷ مجموع امتیاز تجاری بازاریابان واجد شرایط بوستر

در مثال فوق بازاریاب های E، B و A افرادی هستند که در رده بازاریاب ارشد سطح یک قرار دارند و واجد شرایط دریافت این پاداش می باشند. هر یک از سه بازاریاب فوق در مجموعه شما به ترتیب دارای 5168، 5593 و 5037 امتیاز هستند. در صورتی که کل ارزش تجاری کالاهای فروخته شده در شرکت برابر با 50000000 باشد ، پاداش هر یک از این سه بازاریاب به قرار زیر است:

A = (50000000 × 5%) × (5037 ÷ 15798) = 795000
B = (50000000 × 5%) × (5593 ÷ 15798) = 885000
E = (50000000 × 5%) × (5168 ÷ 15798) = 817500

توجه 1: این پاداش تنها به رده بازاریاب ارشد سطح یک داده می شود و فقط هر بازاریاب تنها 3 مرتبه می تواند این پاداش را دریافت کند

توجه 2: در صورتی که تعداد مشتری ترجیحی ثبت شده برای بازاریاب واجد شرایط دریافت این پورسانت 2 برابر تعداد مشخص شده در جدول تفاضلی طنین باشد تعداد ماه های دریافتی به 4 ماه افزایش پیدا می کند

توجه 3: در صورتی که تعداد مشتری ترجیحی ثبت شده برای بازاریاب واجد شرایط دریافت این پورسانت 4 برابر تعداد مشخص شده در جدول تفاضلی طنین باشد تعداد ماه های دریافتی به 6 ماه افزایش پیدا می کند

پاداش وترن

پاداش بازاریاب = ( مجموع امتیاز تجاری کل شرکت × 10%) × امتیاز تجاری بازاریاب ÷ مجموع امتیاز تجاری بازاریابان واجد شرایط وترن

توجه: این پاداش به رده بازاریاب حرفه ای به بالاتر داده می شود. لازمه دریافت این پاداش فعال بودن بازاریاب و داشتن حداقل 1500 امتیاز در گروه شخصی است. در صورتی که تعداد مشتریان ترجیحی فرد به 2 یا 3 برابر مشخص شده در جدول مرجع ارتقاء پیدا کند، امتیاز موجود جهت محاسبه در این پاداش به ترتیب با ضریب 1.5 و 2 اعمال خواهد شد. در صورتی که یک بازاریاب به تنهایی به سطح بازاریاب حرفه ای رسیده باشد کل امتیاز گروهش در این پاداش منظور خواهد شد و در صورتی که در گروه خود دارای بازاریاب حرفه ای باشد امتیاز لحاظ شده تنها یه گروه شخصی فرد واجد شرایط محدود خواهد شد

در مثال فوق جایگاه هایی که به رنگ سبز و قرمز هستند در رده بازاریاب حرفه ای به بالاتر قرار دارند؛ اما به دلیل شرط ارائه شده در توجه فوق تنها جایگاه های سبز رنگ، یعنی شما و زیر مجموعه های C، E و F واجد شرایط دریافت این پاداش هستند و امتیاز شما و هر یک از آنها به ترتیب برابر است با 1500، 2825، 10668 و 9062 درصورتی که ارزش تجاری شرکت در یک ماه برابر با 60000000 باشد توزیع پاداش وترن به ترتیت زیر خواهد بود:

: (60000000 × 10%) × (1500 ÷ 24055) = 372000پاداش شما
C: (60000000 × 10%) × (2825 ÷ 24055) = 702000
E: (60000000 × 10%) × (10668 ÷ 24055) = 2658000
F: (60000000 × 10%) × (9062 ÷ 24055) = 2256000

پاداش ارغوان

سطح وترن پاداش تعداد بازاریاب حرفه ای در لایه اول شما
بازاریاب حرفه ای لایه اول 10% 1
بازاریاب حرفه ای لایه دوم 5% 2 - 3
بازاریاب حرفه ای لایه سوم 3% 4 - 5
 بازاریاب حرفه ای لایه چهارم   2% 6 - 7

توجه: پاداش ارغوان بر روی گروه شخصی افراد سطح بازاریاب حرفه ای مجموعه شما از لایه اول تا لایه چهارم پرداخت می گردد جهت دریافت این پاداش شما می بایست فعال باشید؛ بدین معنا که حداقل 100 هزار تومان در آن ماه فروش شخصی و 2000 امتیاز در گروه فروش شخصی خود کسب کنید. علاوه بر شرط فعال بودن فوق تعداد بازاریاب حرفه ای لایه اول طبق جدول فوق، در دریافت این پاداش مهم است

در مثال فوق افرادی که به رنگ قرمز و سبز هستند در رده بازاریاب حرفه ای قرار دارند. افرادی که به رنگ قرمز هستند در حقیقت واجد شرایط دریافت این پاداش به علت نداشتن حداقل خرید شخصی یا 2000 امتیاز در گروه شخصی نیستند. افراد قرمز رنگ در حقیقت از محاسبه این پاداش در گروه فروش شما حذف می شوند و فرد واجد صلاحیت پایین تر با ارتقاء به یک لایه بالاتر جای فرد قرمز رنگ را خواهد گرفت. به این توجه نیز باید اشاره کرد که حجم فروش افرادی که واجد صلاحیت نشده اند در محاسبات به حجم فروش فرد واجد صلاحیت پایین تر جهت انجام محاسبات اضافه خواهد شد (البته این اضافه شدن به معنای افزایش حجم فروش گروه یا گروه شخصی فرد پایین تر به شکلی که تاثیری در معیار های واجد صلاحیت فرد پایین تر داشته باشد نیست) در تصویر فوق در حقیقت افراد E و C بازاریاب های حرفه ای رده اول، بازاریاب های F و H لایه دوم و بازاریاب W لایه سوم شما هستند. پاداش ارغوان شما به ترتیب زیر خواهد بود:

10% × 2114000 = 211400: پاداش ارغوان شما در ازای E
10% × 700000 = 70000پاداش ارغوان شما در ازای C
5% × 2129570 = 106478پاداش ارغوان شما در ازای F
5% × 705000 = 35250پاداش ارغوان شما در ازای H
3% × 2380550 = 71416پاداش ارغوان شما در ازای W

پاداش گروه شخصی

تمامی افراد از رده وترن به بالا این پاداش را دریافت خواهند کرد این پاداش 10 درصد از کل حجم تجاری شرکت را براساس امتیازات تعیین شده در جدول مرجع طنین به گروه شخصی واجدین شرایط پرداخت خواهد شد . شمارش تمامی رده های موجود در جدول مرجع در عمق و عرض گروه شخصی افراد صورت گرفته و بر اساس آن امتیازات مربوطه تخصیص داده خواهد شد

پاداش گروه شخصی = ( مجموع امتیاز تجاری کل شرکت × 10%) × امتیاز تجاری بازاریاب ÷ مجموع امتیاز تجاری بازاریابان واجد شرایط

برای مثال این بخش از مثال اشاره شده در پاداش ارغوان استفاده می کنیم. تمای افرادی که به رنگ سبز مشخص شده اند در حقیقت در رده بازاریاب حرفه ای قرار دارند و صاحب امتیاز در گروه شخصی خود هستند( بازاریاب M بازاریاب رده حرفه ای است اما دارای امتیاز گروه شخصی نیست). در این پاداش داشتن امتیاز گروه شخصی که از فروش شخصی خود فرد نشئت گرفته باشد تاثیری نخواهد داشت بلکه همانطور که پیشتر اشاره شد این پاداش براساس افراد دارای رده در گروه شخصی شما توزیع می شود .پاداش گروه شخصی بر اساس افراد دارای رده مشخص در گروه شخصی شما و براساس امتیازی که در جدول مرجع به آنها اختصاص پیدا می کند قابل دستیابی است.

در مثال فوق شما، E و C واجد شرایط دریافت این پاداش هستید. شما دارای یک بازاریاب تازه کار سطح یک (R) و یک بازاریاب تازه کار سطح سه (S) در گروه شخصی خود هستید. بر این اساس شما طبق جدول مرجع دارای 8 امتیاز هستید. فرد E در گروه شما دارای دو بازاریاب تازه کار سطح یک (J و V) ، یک بازاریاب تازه کار سطح 3 (T) و یک بازاریاب ارشد سطح یک است از این رو مجموع امتیازات این شخص در گروه فروش شما برابر با 16 است فرد C در گروه فروش شما دارای تنها یک بازاریاب تازه کار سطح یک است (G) و امتیازی که کسب می کند برابر با 2 خواهد بود.

در صورتی که در مثال فوق ارزش تجاری کل شرکت در یک ماه برابر با 30000000 باشد و همچنین مجموع امتیازات افراد واجد صلاحیت برابر با 26 شود سهم هر فرد به قرار زیر خواهد بود:

26( = 921000 (30000000 × 10%) × (8 ÷:پاداش گروه شخصی شما
E: (30000000 × 10%) × (16 ÷ 26) = 1845000
C: (30000000 × 10%) × (2 ÷ 26) = 228000

پاداش مانده

این پاداش در حال حاضر به افراد رده بازاریاب تازه کار رده یک تا بازاریاب حرفه ای داده خواهد شد و براساس مقدار مانده ارزش تجاری شرکت نسبت به خروجی 40 درصد از فروش کل می باشد. سهم هر فرد بر اساس امتیازات مشخص شده در جدول سطوح مدیریتی شرکت است. هر بازه امتیاز در جدول زیر برای هر رده به سه بخش تقسیم می شود، بازه اول، بازه دوم و بازه سوم. در صورتی که هر بازاریاب به بازه اول امتیازی رده خود دست پیدا کند امتیازی که برای پاداش مانده به دست می آورد برابر با امتیاز مشخص شده در جدول سطوح مدیریتی می باشد و در صورتی که امتیاز بازاریاب در هر رده در بازه های دوم و سوم قرار داشته باشد ، کف امتیاز حاصله با ضریب 2 و 3 اعمال خواهد شد

پاداش مانده شما: (ارزش تجاری کل شرکت × درصد پرداخت نشده ارزش تجاری) × (امتیاز شما ÷ امتیاز کل واجدین شرایط)

پاداش مانده شما: (ارزش تجاری کل شرکت × درصد پرداخت نشده ارزش تجاری) × (امتیاز شما ÷ امتیاز کل واجدین شرایط)

رده بازه اول بازه دوم بازه سوم
بازاریاب تازه کار سطح یک 2000 - 2332 2333 - 2666 2667 - 2999
بازاریاب تازه کار سطح دو 3000 – 3332 3333 - 3666 3667 - 3999
بازاریاب تازه کار سطح سه 4000 - 4332 4333 - 4666 4667 - 4999
بازاریاب ارشد سطح یک 5000 - 5332 5333 - 5666 5667 - 5999
بازاریاب ارشد سطح دو 6000 - 6332 6333 - 6666 6667 – 6999
بازاریاب ارشد سطح سه 7000 - 7332 7333 - 7666 ***
بازاریاب حرفه ای 8000

کمیسیون مشتری وابسته

افرادی که در این بخش فعالیت می کنند بازاریابان مستقلی هستند که حجم فروش آنها به بالاتر منتقل نمی شود . این افراد پورسانت متعلق به خود را دارند و بر طبق جدول زیر به آنها کمیسیون پرداخت می شود. درصد های اشاره شده در زیر از قیمت کالا محاسبه می شود. همانطور که اشاره شده حجم فروش مشتریان وابسته به بالا انتقال نمی یابد ولی در صورت افزایش تعداد مشتریان وابسته توسط هر بازاریاب، امتیازات اعمال شده در ارتباط با پاداش گروه شخصی با ضرایب اعمال شده در جدول اشاره شده در پیوست دو محاسبه خواهد گردید. علاوه بر این تعداد مشتریان وابسته در افزایش دو سطح به پاداش ارغوان موثر خواهد بود. افزایش درصد ها متعاقبا اعلام خواهد شد

امتیاز درصد
1000 - 1500 20%
1501 - 2500 30%
2501 – 3500 40%
3501 – 4500 50%
4500 - 5000 60%
5000+ 100%

سطوح مدیریتی شرکت گسترش بهداشت ارغوان

نام رده شرط دستیابی پاداش امتیاز
بازاریاب تازه کار سطح یک کسب امتیاز بین 2000 تا 2999 *** 100
بازاریاب تازه کار سطح دو کسب امتیاز بین 3000 تا 3999 *** 300
بازاریاب تازه کار سطح سه کسب امتیاز بین 4000 تا 4999 *** 900
بازاریاب ارشد سطح یک کسب امتیاز بین 5000 تا 5999 *** 2700
بازاریاب ارشد سطح دو کسب امتیاز بین 6000 تا 6999 *** 8100
بازاریاب ارشد سطح سه کسب امتیاز بین 7000 تا 7999 *** 24300
بازاریاب حرفه ای کسب امتیاز 8000 به بالا *** 48600
ارغوانی برنزی داشتن یک بازاریاب حرفه ای در سطح یک و داشتن حداقل 4000 امتیاز در گروه شخصی و حفظ این شرایط در 3 ماه از 6 ماه 1000000 ***
ارغوانی نقره ای داشتن دو بازاریاب حرفه ای در سطح یک و داشتن حداقل 4000 امتیاز در گروه شخصی و حفظ این شرایط در 3 ماه از 6 ماه 2000000 ***
ارغوانی طلایی داشتن سه بازاریاب حرفه ای در سطح یک و داشتن حداقل 4000 امتیاز در گروه شخصی و حفظ این شرایط در 3 ماه از 6 ماه 4000000 ***
الماس ارغوانی داشتن چهار بازاریاب حرفه ای در سطح یک و داشتن حداقل 4000 امتیاز در گروه شخصی و حفظ این شرایط در 6 ماه از 12 ماه 8000000 ***
ارغوانی داشتن پنج بازاریاب حرفه ای در سطح یک و داشتن حداقل 4000 امتیاز در گروه شخصی و و حفظ این شرایط در 6 ماه از 12 ماه 10000000 ***
الماس ارغوانی داشتن شش بازاریاب حرفه ای در سطح یک و داشتن حداقل 4000 امتیاز در گروه شخصی و حفظ این شرایط در 6 ماه از 12 ماه 12000000 ***
الماس ارغوانی داشتن هفت بازاریاب حرفه ای در سطح یک و حفظ این شرایط در 6 ماه از 12 ماه 15000000 ***
ارغوان داشتن 10 بازاریاب حرفه ای در سطح یک و حفظ این شرایط در 3 ماه از 6 ماه 20000000 ***

پیوست شماره یک طرح سود دهی: جدول مرجع طنین

امتیاز پاداش عنوان تعداد مشتری ترجیحی (شرط پاداش های بوستر و وترن) امتیاز پاداش گروه شخصی (شرط پاداش گروه شخصی)
2000 - 2999 15% بازاریاب تازه کار سطح یک 1 2
3000 – 3999 18% بازاریاب تازه کار سطح دو 1 4
4000 – 4999 21% بازاریاب تازه کار سطح سه 1 6
5000 – 5999 24% بازاریاب ارشد سطح یک 2 12
6000 – 6999 28% بازاریاب ارشد سطح دو 2 14
7000 - 7999 31% بازاریاب ارشد سطح سه 2 16
8000 به بالا 35% بازاریاب حرفه ای 5 *

پیوست شماره دو طرح سود دهی: جدول مشتری وابسته

تعدا مشتری وابسته ضریب پاداش گروه شخصی
1
2
3
4 16×
5 32×
^