بازپس گیری محصولات
 

بند ط ماده 7 آیین­ نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی

در صورت فسخ قرارداد بازاریاب، باز پس گرفتن محصولات فروخته شده (حداکثر طی 12ماه منتهی به تاریخ فسخ قرارداد) که قابل فروش مجدد است و استرداد مبلغ دریافتی کالای مرجوعی منهای هزینه  ارسال و باز پس فرستادن کالا و سود خرده فروشی و فروش سطحی و فروش حجمی گروهی و پاداش ارتقاء تعلق گرفته شده به بازاریاب امکانپذیر می باشد و لازم به ذکر است محاسبه مبلغ دریافتی کالای مرجوعی از قیمت برای مصرف کننده اعمال خواهد شد و مالیات غیر قابل استرداد می باشد .

تبصره- شرکت بازاریابی شبکه ­ای می‏تواند کمیسیون پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را از کمیسیون بعدی بازاریابان سطوح  بالاتر کسر نماید.
^